Johannes uppenbarelse 1-5

Kapitel 1Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien, omtalar att Jesus har uppenbarat sig för honom och befallt honom att nedskriva vad han i syner får skåda.
1. Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav
honom för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och
medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för
sin tjänare Johannes,

2. som här vittnar och frambär Guds ord och Jesu Kristi
vittnesbörd, allt vad han själv har sett.

3. Salig är den som får uppläsa denna profetias ord, och saliga
äro de som få höra dem och som taga vara på, vad däri är
skrivet; ty tiden är nära.

4. Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd
vare med eder och frid från honom som är, och som var, och som
skall komma, så ock från de sju andar, som stå inför hans tron,

5. och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde
bland de döda, den som är härskaren över konungarna på
jorden. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra
synder med sitt blod

6. och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och
Fader, honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter,
amen.

7. Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom, ja
ock deras som hava stungit honom; och alla släkter på jorden
skola jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen.

8. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var,
och som skall komma, den Allsmäktige.

9. Jag, Johannes, eder broder, som med eder har del i bedrövelsen
och riket och ståndaktigheten i Jesus, jag befann mig på den ö
som heter Patmos, för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull.

10. Jag kom i andehänryckning på Herrens dag och fick då bakom mig
höra en stark röst, lik ljudet av en basun,

11. och den sade: »Skriv upp i en bok vad du får se, och sänd den
till de sju församlingarna i Efesus och Smyrna och Pergamus och
Tyatira och Sardes och Filadelfia och Laodicea.»

12. Och jag vände mig om för att se vad det var för en röst som
talade till mig; och när jag vände mig om, fick jag se sju
gyllene ljusstakar

13. och mitt i bland ljusstakarna någon som liknade en människoson,
klädd i en fotsid klädnad och omgjordad kring bröstet med ett
gyllene bälte.

14. Hans huvud och hår var vitt såsom vit ull, såsom snö, och hans
ögon voro såsom eldslågor.

15. Hans fötter liknade glänsande malm, när den har blivit glödgad i
en ugn. Och hans röst var såsom bruset av stora vatten.

16. I sin högra hand hade han sju stjärnor, och från hans mun utgick
ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var såsom solen, när
den skiner i sin fulla kraft.

17. När jag såg honom, föll jag ned för hans fötter, såsom hade jag
varit död. Men han lade sin högra hand på mig och sade:

»Frukta icke. Jag är den förste och den siste

18. och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas
evigheter och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

19. Så skriv nu upp, vad du har sett, och skriv upp både vad som nu
är, och vad som härefter skall ske.

20. Vad angår hemligheten med de sju stjärnorna, som du har sett i
min högra hand, och de sju gyllene ljusstakarna, så må du veta
att de sju stjärnorna äro de sju församlingarnas änglar, och att
de sju ljusstakarna äro de sju församlingarna.»

Kapitel 2Sändebrev till församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus och Tyatira.
1. Skriv till Efesus’ församlings ängel: »Så säger han som håller
de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de
sju gyllene ljusstakarna:

2. Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet,
och jag vet att du icke kan lida onda människor; du har prövat
dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit
dem vara lögnare.

3. Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull
och har icke förtröttats.

4. Men jag har det emot dig, att du har övergivit din första
kärlek.

5. Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter
sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom
icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake
från dess plats, såframt du icke gör bättring.

6. Men den berömmelsen har du, att du hatar nikolaiternas
gärningar, som också jag hatar. —

7. Den som har öra, han höre vad Anden säger till
församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva
att äta av livets träd, som står i Guds paradis.»

8. Och skriv till Smyrnas församlings ängel:

»Så säger den förste och den siste, han som var död och åter har
blivit levande:

9. Jag känner din bedrövelse och din fattigdom — dock, du är rik!
— och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig
vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.

10. Frukta icke för det som du skall få lida. Se, djävulen skall
kasta somliga av eder i fängelse, för att I skolen sättas på
prov; och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen
intill döden, så skall jag giva dig livets krona,

11. Den som har öra, han höre vad Anden säger till
församlingarna. Den som vinner seger, han skall förvisso icke
lida någon skada av den andra döden.»

12. Och skriv till Pergamus’ församlings ängel: »Så säger han som
har det skarpa tveeggade svärdet:

13. Jag vet var du bor: där varest Satan har sin tron. Och dock
håller du fast vid mitt namn; och tron på mig förnekade du icke
ens på den tid då Antipas, mitt vittne, min trogne tjänare,
blev dräpt hos eder — där varest Satan bor.

14. Men jag har något litet emot dig: du har hos dig några som hålla
fast vid Balaams lära, hans som lärde Balak huru han skulle
lägga en stötesten för Israels barn, så att de skulle äta kött
från avgudaoffer och bedriva otukt.

15. Så har också du några som på lika sätt hålla sig till
nikolaiternas lära.

16. Gör då bättring; varom icke, så skall jag snart komma över dig
och skall strida mot dem med min muns svärd.

17. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.
Den som vinner seger, åt honom skall jag giva av det fördolda
mannat; och jag skall giva honom en vit sten och ett nytt namn
skrivet på den stenen, ett namn som ingen känner, utom den som
får det.»

18. Och skriv till Tyatiras församlings ängel: »Så säger Guds Son,
han som har ögon såsom eldslågor, han vilkens fötter likna
glänsande malm:

19. Jag känner dina gärningar och din kärlek och din tro, och jag
vet huru du har tjänat och varit ståndaktig, och huru dina sista
gärningar äro flera än dina första.

20. Men jag har det emot dig att du är så efterlåten mot kvinnan
Jesabel — hon som säger sig vara en profetissa och uppträder
såsom lärare och förleder mina tjänare till att bedriva otukt
och till att äta kött från avgudaoffer.

21. Jag har givit henne tid till bättring, men hon vill icke göra
bättring och upphöra med sin otukt.

22. Se, jag vill lägga henne ned på sjuksängen; och över dem som med
henne begå äktenskapsbrott vill jag sända stor vedermöda,
såframt de icke bättra sig och upphöra med att göra hennes
gärningar.

23. Och hennes barn skall jag dräpa. Och alla församlingarna skola
förnimma, att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan; och
jag skall giva var och en av eder efter hans gärningar.

24. Men till eder, I andra som bon i Tyatira, till eder alla som
icke haven denna lära, då I ju icke »haven lärt känna
djupheterna», såsom de säga — ja, Satans djupheter! — till eder
säger jag: Jag lägger icke på eder någon ny börda;

25. hållen allenast fast vid det som I haven, till dess jag kommer.

26. Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar,
åt honom skall jag giva makt över hedningarna.

27. och han skall styra dem med järnspira, likasom när man krossar
lerkärl,

28. såsom ock jag har fått den makten av min Fader; och jag skall
giva honom morgonstjärnan.

29. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.»

Kapitel 3Sändebrev till församlingarna i Sardes, Filadelfia och Laodicea.
1. Och skriv till Sardes’ församlings ängel:

»Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag
känner dina gärningar; du har det namnet om dig, att du lever,
men du är död.

2. Vakna upp och håll dig vaken, och styrk det som ännu är kvar, det
som har varit nära att dö. Ty jag har icke funnit dina gärningar
vara fullkomliga inför min Gud.

3. Tänk nu på huru du undfick ordet och hörde det, och tag vara på
därpå och gör bättring. Om du icke håller dig vaken, så skall
jag komma såsom en tjuv, och du skall förvisso icke veta vilken
stund jag kommer över dig.

4. Dock kunna hos dig i Sardes nämnas några få som icke hava
fläckat sina kläder; och dessa skola vandra med mig i vita
kläder, ty de äro värdiga därtill.

5. Den som vinner seger, han skall så bliva klädd i vita kläder,
och jag skall aldrig utplåna hans namn ur livets bok, utan
kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar.

6. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.»

7. Och skriv till Filadelfias församlings ängel:

»Så säger den Helige, den Sannfärdige, han som har ’Davids
nyckel’, han som ’upplåter, och ingen kan tillsluta’, han som
’tillsluter, och ingen upplåter’:

8. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen
dörr, som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du
har tagit vara på mitt ord och icke förnekat mitt namn.

9. Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några
av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga;
ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina
fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.

10. Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall
ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens
stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens
inbyggare på prov.

11. Jag kommer snart; håll fast det du har, så att ingen tager din
krona.

12. Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min
Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det; och jag skall
skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det
nya Jerusalem, som kommer ned från himmelen, från min Gud, så
ock mitt eget nya namn.

13. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.

14. Och skriv till Laodiceas församlings ängel: »Så säger han som är
Amen, den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen
till Guds skapelse:

15. Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag
skulle önska att du vore antingen kall eller varm.

16. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag
utspy dig ur min mun.

17. Du säger ju: ’Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och
behöver intet’; och du vet icke att du just är eländig och
ömkansvärd och fattig och blind och naken.

18. Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i
eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder
till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall
bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina
ögon med, för att du skall kunna se.

19. ’Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.’ Så gör nu
bättring med all flit.

20. Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min
röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och
hålla måltid med honom och han med mig.

21. Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min
tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min
Fader på hans tron.

22. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.

Kapitel 4Johannes ser i en syn Guds tron i himmelen.
1. Sedan fick jag se en dörr vara öppnad i himmelen; och den röst,
lik ljudet av en basun, som jag förut hade hört tala till mig,
sade: »Kom hit upp, så skall jag visa dig, vad som skall ske
härefter.»

2. I detsamma kom jag i andehänryckning. Och jag fick se en tron
vara framsatt i himmelen, och någon satt på den tronen;

3. och han som satt därpå var till utseendet såsom jaspissten och
karneol. Och runt omkring tronen gick en regnbåge, som till
utseendet var såsom en smaragd.

4. Och jag såg tjugufyra andra troner runt omkring tronen, och på
de tronerna sutto tjugufyra äldste, klädda i vita kläder, med
gyllene kransar på sina huvuden.

5. Och från tronen utgingo ljungeldar och dunder och tordön; och
framför tronen brunno sju eldbloss, det är Guds sju andar.

6. Framför tronen syntes ock likasom ett glashav, likt kristall;
och runt omkring tronen stodo fyra väsenden, ett mitt för var
sida av tronen och de voro fullsatta med ögon framtill och
baktill.

7. Och det första väsendet liknade ett lejon, det andra väsendet
liknade en ung tjur, det tredje väsendet hade ett ansikte såsom
en människa, det fjärde väsendet liknade en flygande örn.

8. Och vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar; runt
omkring, jämväl under vingarna voro de fullsatta med ögon. Och
dag och natt sade de utan uppehåll: »Helig, helig, helig är
Herren Gud den Allsmäktige, han som var, och som är, och som
skall komma.»

9. Och när väsendena hembära pris och ära och tack åt honom som
sitter på tronen och tillbedja honom som lever i evigheternas
evigheter,

10. då falla de tjugufyra äldste ned inför honom som sitter på
tronen, och tillbedja honom som lever i evigheternas evigheter,
och lägga sina kransar ned inför tronen och säga;

11. »Du, vår Herre och Gud, är värdig att mottaga pris och ära och
makt, ty du har skapat allting, och därför att så var din vilja,
kom det till och blev skapat.»

Kapitel 5Bokrullen med de sju inseglen.
1. Och i högra handen på honom som satt på tronen såg jag en
bokrulle, med skrift både på insidan och på utsidan, och
förseglad med sju insegel.

2. Och jag såg en väldig ängel som utropade med hög röst: »Vem är
värdig att öppna bokrullen och bryta dess insegel?»

3. Men ingen, vare sig i himmelen eller på jorden eller under
jorden, kunde öppna bokrullen eller se vad som stod däri.

4. Och jag grät bittert över att ingen befanns vara värdig att
öppna bokrullen eller se, vad som stod däri.

5. Men en av de äldste sade till mig: »Gråt icke. Se, lejonet av
Juda stam, telningen från Davids rot, har vunnit seger, så att
han kan öppna bokrullen och och bryta dess sju insegel.»

6. Då fick jag se att mellan tronen och de fyra väsendena och de
äldste stod ett lamm, som såg ut såsom hade det varit slaktat. Det
hade sju horn och sju ögon, det är Guds sju andar, vilka äro
utsända över hela jorden.

7. Och det trädde fram och tog bokrullen ur högra handen på honom
som satt på tronen.

8. Och när han tog bokrullen, föllo de fyra väsendena och de
tjugufyra äldste ned inför Lammet; och de hade var och en sin
harpa och hade gyllene skålar, fulla med rökelse, det är de
heligas böner.

9. Och de sjöngo en ny sång som lydde så:
»Du är värdig att taga bokrullen
och att bryta dess insegel,
ty du har blivit slaktad,
och med ditt blod har du åt Gud köpt människor,
av alla stammar och tungomål och folk och folkslag,

10. och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme och till präster,
och de skola regera på jorden»

11. Och i min syn fick jag höra röster av många änglar runt omkring
tronen och omkring väsendena och de äldste; och deras antal var
tio tusen gånger tio tusen och tusen gånger tusen.

12. Och de sade med hög röst: »Lammet som blev slaktat, är värdigt
att mottaga makten, så ock rikedom och vishet och starkhet och
ära, och pris och lov.»

13. Och allt skapat, både i himmelen och på jorden och under jorden
och på havet, och allt vad i dem var, hörde jag säga: »Honom, som
sitter på tronen, och Lammet tillhör lovet och äran och priset
och väldet i evigheternas evigheter.»

14. Och de fyra väsendena sade »amen», och de äldste föllo ned och
tillbådo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

bibeln på svenska