Psaltaren 121-130

121 Psalmen
Förtröstan på Herrens beskydd.

1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma?

2 Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.

3 Icke skall han låta din fot vackla, icke slumrar han som bevarar dig!

4 Nej, han som bevarar Israel, han slumrar icke, han sover icke.

5 HERREN är den som bevarar dig, HERREN är ditt skygd på din högra sida.

6 Solen skall icke skada dig om dagen, ej heller månen om natten.

7 HERREN skall bevara dig för allt ont, han skall bevara din själ.

8 HERREN skall bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.

122 Psalmen
Välönskningar över Jerusalem.

1 En vallfartssång; av David. Jag gladdes, när man sade till mig: »Vi skola gå till HERRENS hus.»

2 Våra fötter fingo träda in i dina portar, Jerusalem,

3 Jerusalem, du nyuppbyggda stad, där hus sluter sig väl till hus,

4 dit stammarna draga upp, HERRENS stammar, efter lagen för Israel, till att prisa HERRENS namn.

5 Ty där äro ställda domarstolar, stolar för Davids hus.

6 Önsken Jerusalem frid; ja, dem gånge väl, som älska dig.

7 Frid vare inom dina murar, välgång i dina palats!

8 För mina bröders och vänners skull vill jag tillsäga dig frid.

9 För HERRENS, vår Guds, hus’ skull vill jag söka din välfärd.

123 Psalmen
Bön om hjälp mot föraktare.

1 En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen.

2 Ja, såsom tjänares ögon skåda på deras herres hand, såsom en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så skåda våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess han varder oss nådig.

3 Var oss nådig, HERRE, var oss nådig, ty vi äro rikligen mättade med förakt.

4 Rikligen mättad är vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt.

124 Psalmen
Tacksägelse för räddning ur stor fara.

1 En vallfartssång; av David. Om HERREN icke hade varit med oss – så säge Israel –

2 om HERREN icke hade varit med oss, när människorna reste sig upp emot oss,

3 då hade de uppslukat oss levande, när deras vrede upptändes mot oss;

4 då hade vattnen fördränkt oss, strömmen gått över vår själ;

5 ja, då hade de gått över vår själ, de svallande vattnen.

6 Lovad vare HERREN för att han ej gav oss till rov åt deras tänder!

7 Vår själ kom undan såsom en fågel ur fågelfängarnas snara; snaran gick sönder, och vi kommo undan.

8 Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.

125 Psalmen
HERREN beskyddar Israel.

1 En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.

2 Jerusalem omhägnas av berg, och HERREN omhägnar sitt folk, ifrån nu och till evig tid.

3 Ty ogudaktighetens spira skall icke förbliva över de rättfärdigas arvslott, på det att de rättfärdiga ej må uträcka sina händer till orättfärdighet.

4 Gör gott, o HERRE, mot de goda och mot dem som hava redliga hjärtan.

5 Men dem som vika av på vrånga vägar, dem rycke HERREN bort tillika med ogärningsmännen. Frid vare över Israel!

126 Psalmen
Tåreutsäde och glädjeskörd.

1 En vallfartssång. När HERREN åter upprättade Sion, då voro vi såsom drömmande.

2 Då blev vår mun uppfylld med löje och vår tunga med jubel; då sade man bland hedningarna: »HERREN har gjort stora ting med dem.»

3 Ja, HERREN hade gjort stora ting med oss; däröver voro vi glada.

4 HERRE, upprätta oss igen, såsom du återför bäckarna i Sydlandet.

5 De som så med tårar skola skörda med jubel.

6 De gå åstad gråtande och bära sitt utsäde; de komma åter med jubel och bära sina kärvar.

127 Psalmen
All välsignelse kommer från HERREN.

1 En vallfartssång; av Salomo. Om HERREN icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå. Om HERREN icke bevarar staden, så vakar väktaren fåfängt.

2 Det är fåfängt att I bittida stån upp och sent gån till vila, och äten eder bröd med vedermöda; detsamma giver han åt sina vänner, medan de sova.

3 Se, barn äro en HERRENS gåva, livsfrukt en lön.

4 Likasom pilar i en hjältes hand, så äro söner som man får vid unga år.

5 Säll är den man som har sitt koger fyllt av sådana. De komma icke på skam, när de mot fiender föra sin talan i porten.

128 Psalmen
Den gudfruktiges husliga lycka.

1 En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

2 Ja, av dina händers arbete får du njuta frukten; säll är du, och väl dig!

3 Lik ett fruktsamt vinträd varder din hustru, därinne i ditt hus, lika olivtelningar dina barn, omkring ditt bord.

4 Ty se, så varder den man välsignad, som fruktar HERREN.

5 HERREN välsigne dig från Sion; må du få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar,

6 och må du få se barn av dina barn. Frid över Israel!

129 Psalmen
Sions fienders vanmakt.

1 En vallfartssång. Mycken nöd hava de vållat mig allt ifrån min ungdom – så säge Israel –

2 mycken nöd hava de vållat mig allt ifrån min ungdom, dock blevo de mig ej övermäktiga.

3 På min rygg hava plöjare plöjt och dragit upp långa fåror.

4 Men HERREN är rättfärdig och har huggit av de ogudaktigas band.

5 De skola komma på skam och vika tillbaka, så många som hata Sion.

6 De skola bliva lika gräs på taken, som vissnar, förrän det har vuxit upp;

7 ingen skördeman fyller därmed sin hand, ingen kärvbindare sin famn,

8 och de som gå där fram kunna icke säga: »HERRENS välsignelse vare över eder! Vi välsigna eder i HERRENS namn.»

130 Psalmen
Bön ur djupen om förlåtelse och förlossning.

1 En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, HERRE.

2 Herre, hör min röst, låt dina öron akta på mina böners ljud.

3 Om du, HERRE, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå?

4 Dock, hos dig är ju förlåtelse, på det att man må frukta dig.

5 Jag väntar efter HERREN, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord.

6 Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen.

7 Hoppas på HERREN, Israel; ty hos HERREN är nåd, och mycken förlossning är hos honom.

8 Och han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

bibeln på svenska