Evangelium enligt Markus 16

Kapitel 16En ängel förkunnar Jesu uppståndelse för kvinnorna vid graven. [Jesus uppenbarar sig därefter vid olika tillfällen, befaller sina lärjungar att predika evangelium i hela världen och upptages till himmelen.]
1. Och när sabbaten var förliden, köpte Maria från Magdala och den
Maria som var Jakobs moder och Salome välluktande kryddor, för
att sedan gå åstad och smörja honom.

2. Och bittida om morgonen på första veckodagen kommo de till
graven, redan vid soluppgången.

3. Och de sade till varandra: »Vem skall åt oss vältra bort stenen
från ingången till graven?»

4. Men när de sågo upp, fingo de se att stenen redan var
bortvältrad. Den var nämligen mycket stor.

5. Och när de hade kommit in i graven, fingo de se en ung man sitta
där på högra sidan, klädd i en vit fotsid klädnad; och de blevo
förskräckta.

6. Men han sade till dem: »Varen icke förskräckta. I söken Jesus
från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är icke
här. Se där är platsen där de lade honom.

7. Men gån bort och sägen till hans lärjungar, och särskilt till
Petrus: ’Han skall före eder gå till Galileen; där skolen I få
se honom, såsom han bar sagt eder.’»

8. Då gingo de ut och flydde bort ifrån graven, ty bävan och
bestörtning hade kommit över dem. Och i sin fruktan sade de
intet till någon.

9. [Men efter sin uppståndelse visade han sig på första
veckodagens morgon först för Maria från Magdala, ur vilken han
hade drivit ut sju onda andar.

10. Hon gick då och omtalade det för dem som hade följt med honom,
och som nu sörjde och gräto.

11. Men när dessa hörde sägas att han levde och hade blivit sedd av
henne, trodde de det icke.

12. Därefter uppenbarade han sig i en annan skepnad för två av dem,
medan de voro stadda på vandring utåt landsbygden.

13. Också dessa gingo bort och omtalade det för de andra; men icke
heller dem trodde man.

14. Sedan uppenbarade han sig också för de elva, när de lågo till
bords; och han förebrådde dem då deras otro och deras hjärtans
hårdhet, i det att de icke hade trott dem som hade sett honom
vara uppstånden.

15. Och han sade till dem: »Gån ut i hela världen och prediken
evangelium för allt skapat.

16. Den som tror och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den
som icke tror, han skall bliva fördömd.

17. Och dessa tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn
skola de driva ut onda andar, de skola tala nya tungomål,

18. ormar skola de taga i händerna, och om de dricka något dödande
gift, så skall det alls icke skada dem; på sjuka skola de lägga
händerna, och de skola då bliva friska.»

19. Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han
upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.

20. Men de gingo ut och predikade allestädes. Och Herren verkade
med dem och stadfäste ordet genom de tecken som åtföljde
det.]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

bibeln på svenska