Psaltaren 91-100

91 Psalmen
Tryggheten under den Högstes beskärm.

1 Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,

2 han säger: »I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.»

3 Ja, han skall rädda dig ifrån fågelfängarens snara och ifrån pesten, som fördärvar.

4 Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt; hans trofasthet är sköld och skärm.

5 Du skall icke behöva frukta nattens fasor, icke pilen, som flyger om dagen,

6 icke pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.

7 Om ock tusen falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det dock icke drabba dig.

8 Dina ögon skola blott skåda därpå med lust, och du skall se de ogudaktigas lön.

9 Ty du har sagt: »Du, HERRE, är mitt skygd», och du har gjort den Högste till din tillflykt.

10 Ingen olycka skall vederfaras dig, och ingen plåga skall nalkas din hydda.

11 Ty han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola bevara dig på alla dina vägar.

12 De skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.

13 Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ned unga lejon och drakar.

14 »Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom; jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.

15 Han åkallar mig, och jag skall svara honom; jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.

16 Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.»

92 Psalmen
Lovsång.

1 En psalm, en sång för sabbatsdagen.

2 Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

3 att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet,

4 med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa.

5 Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar; jag vill jubla över dina händers verk.

6 Huru stora äro icke dina verk, o HERRE! Ja, övermåttan djupa äro dina tankar.

7 En oförnuftig man besinnar det ej, och en dåre förstår icke sådant.

8 Om ock de ogudaktiga grönska såsom gräs och ogärningsmännen blomstra allasammans, så sker det till fördärv för evig tid.

9 Men du, HERRE, är hög evinnerligen.

10 Ty se, dina fiender, HERRE, se, dina fiender förgås, alla ogärningsmännen bliva förströdda.

11 Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens; jag varder övergjuten med frisk olja.

12 Och med lust får mitt öga skåda på mina förföljare och mina öron höra om de onda som resa sig upp mot mig.

13 Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han till.

14 Ja, sådana äro planterade i HERRENS hus; de grönska i vår Guds gårdar.

15 Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska;

16 så för att de skola förkunna att HERREN är rättfärdig, min klippa, han i vilken orätt icke finnes.

93 Psalmen
Guds rikes fasthet.

1 HERREN är min konung! Han har klätt sig i härlighet. HERREN har klätt sig, omgjordat sig med makt; därför står jordkretsen fast och vacklar icke.

2 Din tron står fast ifrån fordom tid, du är från evighet.

3 HERRE, strömmarna hava upphävt, strömmarna hava upphävt sin röst, ja, strömmarna upphäva sitt dån.

4 Men väldig är HERREN i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar.

5 Dina vittnesbörd äro fasta alltigenom; helighet höves ditt hus, HERRE, evinnerligen.

94 Psalmen
Bön och hotelse mot Herrens folks fiender.

1 Du hämndens Gud, o HERRE, du hämndens Gud, träd fram i glans.

2 Res dig, du jordens domare, vedergäll de högmodiga vad de hava gjort.

3 Huru länge skola de ogudaktiga, o HERRE, huru länge skola de ogudaktiga triumfera?

4 Deras mun flödar över av fräckt tal; de förhäva sig, alla ogärningsmännen.

5 Ditt folk, o HERRE, krossa de, och din arvedel förtrycka de.

6 Änkor och främlingar dräpa de, och faderlösa mörda de.

7 Och de säga: »HERREN ser det icke, Jakobs Gud märker det icke.»

8 Märken själva, I oförnuftiga bland folket; I dårar, när kommen I till förstånd?

9 Den som har planterat örat, skulle han icke höra? Den som har danat ögat, skulle han icke se?

10 Den som håller hedningarna i tukt, skulle han icke straffa, han som lär människorna förstånd?

11 HERREN känner människornas tankar, han vet att de själva äro fåfänglighet.

12 Säll är den man som du, HERRE, undervisar, och som du lär genom din lag,

13 för att skaffa honom ro för olyckans dagar, till dess de ogudaktigas grav varder grävd.

14 Ty HERREN förskjuter icke sitt folk, och sin arvedel övergiver han icke.

15 Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skola hålla sig därtill.

16 Vem står upp till att försvara mig mot de onda, vem bistår mig mot ogärningsmännen?

17 Om HERREN icke vore min hjälp, så bodde min själ snart i det tysta.

18 När jag tänkte: »Min fot vacklar», då stödde mig din når, o HERRE:

19 När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ.

20 Kan fördärvets domarsäte hava gemenskap med dig, det säte där man över våld i lagens namn,

21 där de tränga den rättfärdiges själ och fördöma oskyldigt blod?

22 Men HERREN bliver för mig en borg, min Gud bliver min tillflykts klippa.

23 Och han låter deras fördärv vända tillbaka över dem och förgör dem för deras ondskas skull. Ja, HERREN, vår Gud, förgör dem.

95 Psalmen
Uppmaning till Israel att prisa och hörsamma HERREN.

1 Kommen, låtom oss höja glädjerop till HERREN, jubel till vår frälsnings klippa.

2 Låtom oss träda fram för hans ansikte med tacksägelse och höja jubel till honom med lovsånger.

3 Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar.

4 Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder äro hans;

5 hans är havet, ty han har gjort det, och hans händer hava danat det torra.

6 Kommen, låtom oss tillbedja och nedfalla, låtom oss knäböja för HERREN, vår skapare.

7 Ty han är vår Gud, och vi äro det folk som han har till sin hjord, vi äro får som stå under hans vård.

8 O att I villen i dag höra hans röst! Förhärden icke edra hjärtan såsom i Meriba, såsom på Massas dag i öknen,

9 där edra fäder frestade mig, där de prövade mig, fastän de hade sett mina verk.

10 I fyrtio år var det släktet mig till leda, och jag sade: »De äro ett folk som far vilse med sitt hjärta, och de vilja icke veta av mina vägar.»

11 Så svor jag då i min vrede: »De skola icke komma in i min vila.»

96 Psalmen
Uppmaning till alla jordens folk att lovsjunga Herren, världsdomaren.

1 Sjungen till HERRENS ära en ny sång, sjungen till HERRENS ära, alla länder.

2 Sjungen till HERRENS ära, loven hans namn. Båden glädje var dag, förkunnen hans frälsning.

3 Förtäljen bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under.

4 Ty stor är HERREN och högt lovad, fruktansvärd är han mer än alla gudar.

5 Ty folkens alla gudar äro avgudar, men HERREN är den som har gjort himmelen.

6 Majestät och härlighet äro inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom.

7 Given åt HERREN, I folkens släkter, given åt HERREN ära och makt;

8 given åt HERREN hans namns ära, bären fram skänker, och kommen i hans gårdar.

9 Tillbedjen HERREN i helig skrud, bäven för hans ansikte, alla länder.

10 Sägen bland hedningarna: »HERREN är nu konung! Därför står jordkretsen fast och vacklar icke; han dömer folken med rättvisa.»

11 Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig; havet bruse och allt vad däri är.

12 Marken glädje sig och allt som är därpå, ja, då juble alla skogens träd.

13 inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

97 Psalmen
Herrens konungsliga uppenbarelse och makt.

1 HERREN är nu konung! Därför fröjde sig jorden; havsländerna glädje sig, så många som de äro.

2 Moln och töcken omgiva honom, rättfärdighet och rätt äro hans trons fäste.

3 Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring.

4 Hans ljungeldar lysa upp jordens krets; jorden ser det och bävar.

5 Bergen smälta såsom vax för HERREN, för hela jordens Herre.

6 Himlarna förkunna hans rättfärdighet, och alla folk se hans ära.

7 Alla de skola komma på skam, som dyrka beläten, de som berömma sig av avgudar. Alla gudar skola tillbedja honom.

8 Sion hör det och gläder sig, och Juda döttrar fröjda sig för dina domars skull, HERRE.

9 Ty du, HERRE, är den Högste över hela jorden; du är högt upphöjd över alla gudar.

10 I som älsken HERREN, haten det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem.

11 Ljus är utsått för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.

12 Glädjens, I rättfärdige, i HERREN, och prisen hans heliga namn.

98 Psalmen
Hela jordens jubel vid Herrens seger.

1 En psalm. Sjungen till HERREN ära en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin väldiga arm.

2 HERREN har låtit sin frälsning bliva kunnig, han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedningarnas ögon.

3 Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus; alla jordens ändar hava sett huru vår Gud frälsar.

4 Höjen jubel till HERREN, alla länder; bristen ut i glädjerop och lovsjungen.

5 Lovsjungen HERREN med harpa, med harpa och med lovsångs ljud.

6 Höjen jubel med trumpeter och med basuners ljud inför HERREN, konungen.

7 Havet bruse och allt vad däri är, jordens krets och de som bo därpå.

8 Strömmarna klappe i händerna, bergen juble med varandra,

9 inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med rättvisa.

99 Psalmen
Den trefalt helige.

1 HERREN är nu konung! Därför darra folken. Han som tronar på keruberna! Därför skälver jorden.

2 HERREN är stor i Sion, och upphöjd är han över alla folk.

3 Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han.

4 Och konungen i sin makt älskar vad rätt är. Ja, du håller rättvisa vid makt, rätt och rättfärdighet övar du i Jakob.

5 Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen vid hans fotapall. Helig är han.

6 Mose och Aron voro bland hans präster, och Samuel bland dem som åkallade hans namn; de ropade till HERREN, och han svarade dem.

7 I molnstoden talade han då till dem; de höllo hans vittnesbörd och den lag som han gav dem.

8 Ja, HERRE, vår Gud, du svarade dem; du var mot dem en förlåtande Gud – och en hämnare över deras gärningar.

9 Upphöjen HERREN, vår Gud, och tillbedjen inför hans heliga berg. Ty helig är HERREN, vår Gud.

100 Psalmen
Uppmaning till Herrens lov.

1 En tacksägelsepsalm. Höjen jubel till HERREN, alla länder.

2 Tjänen HERREN med glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop.

3 Förnimmen att HERREN är Gud. Han har gjort oss, och icke vi själva, till sitt folk och till får i sin hjord.

4 Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov; tacken honom, loven hans namn.

5 Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

bibeln på svenska